اقتصاد رفتاری


0 نظر4 دقیقه

۴ ترند بازاریابی در سال ۲۰۲۲

ترندها یا الگوهای بازاریابی برای کمک به صاحبین مشاغل جهت به روز کردن خود و تدوین استراتژی مناسب با توجه به تغییرات رفتار مصرف کنند‌گان و اولویت های آنان، خلق می شوند. از این روی،…


0 نظر6 دقیقه