Normative Data

Line
معنی:

داده‌های هنجاری

توضیح:

داده‌های هنجاری به اطلاعات به دست آمده از یک نمونه یا جمعیت مشخص اشاره دارد که عملکرد، رفتار یا ویژگی‌های معمول یا ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. در حقیقت داده‌های نُرماتیو یا هنجاری یک توزیع پایه برای اندازه‌گیری ایجاد می‌کند که اندازه‌های منفرد را می‌توان با آن مقایسه کرد.

این داده‌ها معمولاً از یک نمونه بزرگ یا مجموعه‌ای از نمونه‌های کوچک در دوره‌های زمانی مختلف به‌دست می‌آیند و در صورت لزوم می‌توانند به جز متغیرهای اصلی موضوع پژوهش، متغیرهای دیگری مانند سن و جنسیت را شامل شوند.

داده‌های هنجاری در زمینه‌های مختلف، از جمله روان‌شناسی، مراقبت‌های بهداشتی و تحقیقات بازاریابی بسیار مهم هستند، زیرا به شناسایی انحرافات از آنچه در یک گروه مرجع خاص «طبیعی» تلقی می‌شود کمک می‌کند.