Conversion rate

Line
معنی:

نرخ تبدیل

توضیح:

نرخ تبدیل، نشان‌دهنده درصد تبدیل موارد مورد بررسی از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. به عبارت دیگر نسبت کاربرانی که یک اقدام خاص را انجام می‌دهند به تعداد کاربرانی که در سطح قبل از اقدام قرار دارند و معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود نرخ تبدیل نام دارد.

به دست آوردن نرخ تبدیل به پژوهشگران حوزه تحقیقات بازاریابی کمک می‌کند تا بتوانند بینش خوبی درباره میزان موفقیت یک برند یا مثلاً یک تیزر تبلیغاتی را داشته باشند.

مثال:

یک شرکت تولیدکننده شیرخشک، برای مقایسه تطبیقی وضعیت دو برند اصلی بازار یک پروژه تحقیقاتی را سفارش داده است. در نتیجه انجام این تحقیق مشخص شد  نرخ تبدیل کسانی که نسبت به برند A آگاهی دارند به کسانی که به هر نحو از آن استفاده کرده‌اند 77درصد است، یعنی 77درصد از کسانی که نسبت به این برند آگاهی دارند، آن را مصرف می‌کنند. نرخ تبدیل کسانی که در 3ماه گذشته این برند را برای کودک خود تهیه کردند 50درصد است. یعنی نیمی از کسانی که مصرف کننده این برند هستند در سه ماه گذشته آن را مصرف کنند و به همین ترتیب… . در مورد مقایسه وضعیت برند A با B درصدهای نرخ تبدیل بیانگر آن است که برند B شرایط بهتری دارد، چرا که در این برند درصد پاسخگویانی که از یک لایه به لایه بالاتر مصرف انتقال پیدا کرده‌اند بیشتر از برند A است.

 

Convertion Rate