Two-Tailed Test

Line
معنی:

آزمون فرضیه دو طرفه

توضیح:

آزمون فرضیه‌ای است که برای سنجش یک فرضیه معنایی در مورد یک متغیر یا رابطه بین متغیرها استفاده می‌شود. این نوع آزمون به دو سمت یک توزیع احتمالی مرتبط می‌شود و برای یافتن تفاوت‌های معنی‌دار یا اثبات وجود اثر معنی‌دار در تحقیقات اجرا می‌شود.

مثال:
  • فرضیه در مورد تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر فروش یک شرکت: شرکتی ممکن است فرض کند که تبلیغات تلویزیونی تأثیر معنی‌داری بر فروش محصولاتش دارد. برای آزمون این فرضیه با استفاده از آزمون دو طرفه، می‌توان دو گروه مشابه از مشتریان انتخاب کرد. یه یک گروه تبلیغات تلویزیونی نشان داده می‌شود و به گروه دیگر تبلیغات تلویزیونی نشان داده نمی‌شود. سپس میزان تفاوت فروش بین دو گروه با استفاده از آزمون دو طرفه ارزیابی می‌شود. اگر تفاوت معنی‌داری وجود داشته باشد، این نشان می‌دهد که تبلیغات تلویزیونی تأثیر دارد.