Syndicated Research

Line
معنی:

تحقیقات صنفی

توضیح:

تحقیقات صنفی تحقیقاتی است که به طور مستقل توسط یک شرکت تحقیقات بازار انجام، منتشر و در اختیار اصناف مرتبط قرار می‌­گیرد.

مثال:

یک شرکت تحقیقات بازار، یک سلسله نظرسنجی آنلاین درباره میزان آگاهی و مصرف شهروندان از محصولات زودمصرف انجام داد و نتایج این پژوهش را در قالب گزارش‌­های کوتاه تفکیکی به شرکت‌های تولیدکننده مربوطه ارائه کرد.