Raw Data

Line
معنی:

دیتای خام

توضیح:

معمولاً بعد از انجام هر نظرسنجی پاسخ­‌های ثبت شده توسط پاسخگویان، در قالب کدهای عددی قابل نمایش است. این کدها به عنوان داده­های اولیه یا دیتای خام شناخته می­شوند. در حقیت داده‌های خام، مواد اولیه آزمون­ها و تحلیل­‌های آماری را تشکیل می دهند.

در جداول دیتا، هر ستون مربوط به یک سئوال و هر ردیف مربوط به پاسخ­های ثبت شده توسط یک پاسخگو است.

در زیر بخشی از یک دیتای خام مربوط به یک نظرسنجی را ملاحظه می کنید.