Product Moment Correlation Coefficient

Line
معنی:

ضریب همبستگی لحظه‌ای محصول

توضیح:

ضریب همبستگی لحظه‌ای محصول یک اندازه‌گیری آماری است که درجه ارتباط خطی بین دو متغیر را اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب از -۱ تا ۱ متغیر می‌شود؛ اگر مقدار آن به سمت ۱ نزدیک باشد، نشان‌دهنده یک ارتباط مثبت قوی است، و اگر به سمت -۱ نزدیک باشد، نشان‌دهنده یک ارتباط منفی قوی است. اگر مقدار ضریب همبستگی نزدیک به صفر باشد، نشان‌دهنده نداشتن ارتباط خطی میان دو متغیر است. این اندازه‌گیری می‌تواند در تحلیل رابطه میان متغیرها در تحقیقات بازاریابی مورد استفاده قرار بگیرد.

مثال:
  • ارتباط بین تبلیغات و فروش: اگر مقدار ضریب همبستگی بین تبلیغات و حجم فروش به سمت ۱ نزدیک باشد، این نشان‌دهنده ارتباط مثبت قوی بین تبلیغات و افزایش فروش است.
  • تاثیر نقدهای مشتریان بر وفاداری: اگر مقدار ضریب همبستگی بین نقدهای مشتریان و نرخ وفاداری به سمت منفی نزدیک باشد، می‌توانیم اینگونه برداشت کنیم که نقدهای منفی مشتریان می‌توانند به کاهش وفاداری و عدم رضایت مشتریان منجر شوند.