Post-test

Line
معنی:

پس آزمون

توضیح:

یکی از روش‌های ارزیابی در علوم اجتماعی و بازاریابی است که برای سنجش اثربخشی یک برنامه، تبلیغات، محصول یا راهبرد بازاریابی پس از اجرا به کار می‌رود. در این روش، داده‌ها و بازخوردهای جمع‌آوری شده، با توجه به معیارهای مشخصی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند که تحت عنوان پس آزمون از آنها نام برده می‌شود.. این آزمون به کسب دانش در مورد اثربخشی یک فعالیت یا تصمیم در بازاریابی کمک و در صورت لزوم، تغییرات و بهبودهای مورد نیاز را مشخص می‌کند.

مثال:
  1. یک شرکت تبلیغاتی تصمیم به اجرای کمپین تبلیغاتی برای یک محصول الکترونیکی جدید گرفته است. پس از اجرای کمپین، آنها پس آزمون را با هدف ارزیابی نتایج تبلیغات و تخمین میزان تغییرات در درخواست‌ برای فروش انجام می‌دهند تا میزان اثربخشی کمپین را بسنجند.
  2. یک شرکت تولیدی بعد از تغییرات در بسته‌بندی محصول خود تصمیم به اجرای تبلیغات جدید می‌گیرد. پس از اجرای تبلیغات جدید، آنها یک پس آزمون با جمع‌آوری بازخوردهای مشتریان در مورد بسته‌بندی جدید و تغییرات ایجاد شده انجام می‌دهند تا تاثیر مثبت یا منفی تغییرات اعمال شده را بسنجند.