Parametric Test

Line
معنی:

آزمون پارامتریک

توضیح:

آزمون های پارامتریک، آزمون هایی هستند که توان آماری بالا و قدرت پرداختن به داده  های جمع آوری شده در طرح‌های پیچیده را دارند. استفاده از آزمون‌های پارامتریک مستقیما وابسته به ویژگی جمعیت و یا آماره جامعه می باشد، به این دلیل باید ویژگی‌های جامعه مورد نظر را داشته باشند .

مثال:
  • مطالعه تأثیر یک کمپین تبلیغاتی بر فروش محصول: یک شرکت تصمیم می‌گیرد یک کمپین تبلیغاتی جدید برای محصول خود راه‌اندازی کند. برای ارزیابی تأثیر این کمپین بر فروش، داده‌های فروش قبل و بعد از شروع کمپین را جمع‌آوری می‌کنند. سپس با استفاده از آزمون t-Student (یک آزمون پارامتریک) میانگین فروش قبل و بعد از کمپین را مقایسه می‌کنند تا ببینند آیا تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
  • بررسی تأثیر قیمت بر فروش محصول: یک شرکت تصمیم می‌گیرد قیمت محصول خود را تغییر دهد و به بررسی تأثیر تغییر قیمت بر فروش می‌پردازد. آنها داده‌های فروش محصول را به دو دسته تقسیم می‌کنند: یک گروه که با قیمت جدید محصول را خریداری کرده‌اند و دیگری که با قیمت قدیمی محصول را خریداری کرده‌اند. سپس با استفاده از آزمون تی‌مستقل (یک آزمون پارامتریک) میانگین فروش دو گروه را مقایسه می‌کنند تا ببینند آیا تغییر قیمت تأثیر معناداری بر فروش داشته است یا خیر.