Inferential statistics

Line
معنی:

آمار استنباطی

توضیح:

آمار استنباطی به معنی برآورد بعضی از مؤلفه­‌های یک جامعه بر اساس بررسی همان مؤلفه‌­ها در نمونه­‌های از آن جامعه است. به عبارت دیگر وقتی محقق یافته­‌های نمونه خود را به منزله مبنایی برای استنباط یا استنتاج درباره جامعه­ آماری تفسیر می­کند، وارد حیطه آمار استنباطی شده­ است. این یافته­‌ها می­تواند شامل داده‌­های یک یا چند متغیری باشد.

نکته مهم در مورد امکان استفاده از آمار استنباطی، انتخاب روش نمونه ­گیری تحقیق و بررسی خطای نمونه­ گیری است.

مثال:

یک مؤسسه تحقیقاتی با یک روش نمونه ­گیری از تعدادی از جمعیت یک شهر درباره میزان و نحوه مصرف انواع نوشابه­‌های گازدار نظرسنجی انجام می­دهد و در نهایت با سطح اطمینان و فاصله اطمینان مشخص نشان می­دهد که نتیجه این یافته­‌ها به کل جمعیت تعمیم­ پذیر است.