Identification Information

Line
معنی:

اطلاعات هویتی

توضیح:

هر گونه مشخصات فردی که برای تشخیص هویت یک فرد مورد استفاده قرار می­گیرد، اطلاعات هویتی نام دارد. مواردی چون نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، محل سکونت از جمله این اطلاعات هستند.

در تحقیقات بازار، اطلاعات هویتی به دسته­­بندی و طبقه­ بندی داده ­های به دست آمده از هر مصاحبه کمک می­کند. از سوی دیگر بررسی مشخصات دقیق افراد شامل وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار و شرایط شغلی می تواند در گزینش پاسخگویان مناسب برای هر مصاحبه تعیین کننده باشد.

مثال:

یک شرکت تولید نوشیدنی انرژی­‌زا بعد از انجام نظرسنجی با افراد بین 15 تا 35سال به این نتیجه رسید که مصرف این نوع از نوشیدنی بین افراد 18 تا 25ساله رواج بیشتری دارد.