Data Processing

Line
معنی:

پردازش داده

توضیح:

در تحقیقات بازاریابی، پردازش داده‌ها برای ارائه بینش‌های معنادار، تصمیم‌گیری آگاهانه و کسب مزیت رقابتی از طریق تبدیل داده‌های خام به اطلاعات عملی بسیار مهم است.

پس از جمع‌آوری اطلاعات، ورود و تمیزکردن داده‌ها، نوبت به پردازش داده‌ها می‌‌رسد تا اطلاعات برای آنالیز و تحلیل آماده شوند.

برای انجام این فرایند الگوریتم‌های نرم‌افزاری به کمک پژوهشگران می‌آیند تا با ارائه جداول و نمودارها راه را برای تفسیر اطلاعات و ارائه بینش‌های جدید باز کنند.