Test-retest reliability

Line
معنی:

آزمون - بازآزمون اعتبار

توضیح:

یک مفهوم در زمینه تحقیقات بازاریابی است که به اطمینان از ثبات و پایداری نتایج آزمون یک ابزار یا معیار در زمان‌های مختلف اشاره دارد. در واقع، این مفهوم نشان می‌دهد که آیا یک ابزار یا معیار در طول زمان نیاز به تغییرات دارد یا خیر.

مثال:

یک شرکت تحقیقات بازار می‌خواهد از مصرف‌کنندگان در مورد نظراتشان راجع به یک برند خاص بپرسد. آنها یک پرسشنامه تهیه می‌کنند و به یک گروه از مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند. پس از یک مدت زمان، مثلاً یک ماه، باز هم به همین افراد همان پرسشنامه را ارائه می‌دهند. اگر نتایج دو تست به طور معناداری مشابه همدیگر باشند، نشان دهنده اثربخشی سنجش- آزمون این پرسشنامه است و می‌توان از آن به عنوان یک ابزار مطمئن برای جمع‌آوری نظرات مصرف‌کنندگان استفاده کرد.