Hypothesis Testing

Line
معنی:

آزمون فرضیه

توضیح:

روش آماری است که به منظور تایید یا رد یک فرضیه در مورد رفتار مصرف‌کنندگان یا اثربخشی یک راهبرد بازاریابی استفاده می‌شود. در این روش،  فرضیه ای در مورد یک موضوع خاص تعریف می‌شود و سپس از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط محققان استفاده می‌شود تا قابل تایید یا رد بودن فرضیه مشخص شود

مثال:
  1. آزمون اثربخشی تبلیغات:  فرضیه ممکن است این باشد که یک تبلیغ تلویزیونی جدید نسبت به تبلیغات مطبوعاتی تاثیر بیشتری بر فروش یک محصول دارد. تحقیقات بازاریابی می‌توانند از طریق جمع‌آوری داده‌ها از فروش محصول قبل و بعد از شروع تبلیغات تلویزیونی به آزمون این فرضیه بپردازند.
  2. آزمون فرضیه در مورد قیمت:  یک شرکت ممکن است فرض کند که افزایش قیمت محصول، تا حدی به فروش بیشتر آن منجر خواهد شد. برای این منظور، آنها می‌توانند یک آزمایش انجام دهند و داده‌ها را جمع‌آوری کنند تا ببینند آیا افزایش قیمت واقعاً تاثیر مثبتی دارد یا خیر.