Data Collection

Line
معنی:

جمع‌آوری اطلاعات

توضیح:

با قاطعیت می‌توان گفت که هیچ پروژه تحقیقاتی بدون توجه به فرایند جمع‌آوری اطلاعات به نتیجه نخواهد رسید. این فرایند با  روش‌های مختلفی مانند مشاهده، آزمایش، مصاحبه‌های کانونی، استفاده از گزارش‌ها، داده‌های ثانویه و تکمیل نظرسنجی با مخاطبان هدف انجام می­شود.

در تحقیقات کیفی، بررسی و بازنگری داده‌های جمع‌آوری شده از زوایای مختلف، پژوهشگر را در دستیابی به تحلیل و نگاه نهایی کمک می‌کند. در پروژه‌های کمی هر پاسخ در قالب یک کد عددی تعریف شده و در نرم­افزارهای تخصصی جمع­آوری داده ثبت می­شوند، پس از آن نمودارها، چارت‌ها و جداول تحلیلی مرتبط با این داده‌ها به کمک محققان می‌آیند تا برای اهداف تعیین شده تحقیق، پاسخ‌های مشخص و شفافی ارائه دهند.