Co-operation Rate

Line
معنی:

نرخ همکاری

توضیح:

منظور از نرخ همکاری در تحقیقات بازاریابی، نسبت تعداد کسانی که یک نظرسنجی را تکمیل می‌کنند، به تعداد افراد واجد شرایطی است که از آنها برای شرکت در نظرسنجی دعوت به همکاری شده است.

تفاوت اصلی نرخ پاسخ و نرخ همکاری در نحوه ایجاد تماس با پاسخگویان است. اگر پاسخگویان به صورت حضوری یا تلفنی با افراد واجد شرایط وارد گفتگو شده و در جهت مشارکت آنها برای تکمیل نظرسنجی تلاش کنند، تعداد نظرسنجی‌های تکمیل شده بیانگر نرخ همکاری خواهند بود اما اگر پرسشنامه به نحوی برای پاسخگو ارسال شده اما پیگیری برای جلب همکاری جامعه نمونه انجام نشود، باید صحبت از نرخ پاسخ به میان آورد.

مثال:

یک تیم تحقیقاتی به سفارش یک برند تولیدکننده شیرخشک، قصد دارد پرسشگران خود را به مراکز واکسیناسیون سطح شهر بفرستد تا از مادرانی که فرزند کمتر از یکسال دارند، درباره آگاهی و مصرف برندهای شیرخشک سئوال کنند. حالا فرض کنید پرسشگران با تمام 470 مادری که کل نمونه را تشکیل می‌دهد وارد گفتگو شوند و از این بین 285نفر حاضر به پاسخگویی کامل به سوالات تحقیق شوند، به این ترتیب نرخ همکاری در این تحقیق 60درصد خواهدبود.