اعضای هیئت مدیره

تصویر ذهنی ایجاد شده از هر شرکتی شباهتهای زیادی به روحیات و منش عملکردی مدیران ارشد آن سازمان دارد، مدیران ارشد شرکت تحقیقات بازاریابی راهبر بازار را بهتر بشناسیم