تاسیس راهبر بازار

جشن ۱۶ سالگی راهبر بازار


0 نظر4 دقیقه


تاسیس راهبر بازار در شهریور ماه 1382 است. زمانی که تعداد شرکت‌های تحقیقات بازار در ایران از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بود. راهبر بازار، از سال 1387 با عضویت در ESOMAR استانداردهای تحقیقات بازار…