بازاریابی

دسامبر 31, 2018
فرایند تحقیقات بازاریابی

اصول فرایند تحقیقات بازاریابی را دست‌کم نگیرید

مبانی فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار رقابتی امروز بیش از هرموقع شناخت مصرف‌کننده و بازار آن ضرورت پیدا می‌کند. اگر تا چند سال پیش برندها و […]
دسامبر 31, 2018
تحقیقات بازاریابی - چرایی و چگونگی

تحقیقات بازاریابی – چرایی و چگونگی

تحقیقات بازاریابی در جهان صنعتی با قدمتی تقریباً 100 ساله است. همواره از تحقیقات بازار به عنوان ابزاری برای شناسایی احتیاجات، تمایلات و آشنایی با نحوه […]