اعضای هیئت مدیره

افشین وفادار

مؤسس و مدیر عامل

02188782023


DBA: کارآفرینی
MBA: استراتژی بازاریابی
کارشناسی ارشد: آمار کاربردی
کارشناسی: ریاضیات محض
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۷۵ تاکنون
تحقیق دقیق، تحلیل عمیق، ارائه طریق

فرزانه کریمی

قائم مقام مدیر عامل و مدیر ارشد تحقیقات سفارشی

02188782023-301


کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی
کارشناسی: مدیریت آموزشی
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۷۹ تاکنون

اعظم بابایی

مدیر امور اداری

02188782023-390


کارشناسی: تحقیقات
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۸۰ تاکنون

الهام کامیار

مدیر تحقیقات کیفی

02188782023-390


کارشناسی: تکنولوژی مواد غذایی
MBA: مدیریت صنعتی
تجربه تحقیقات بازاریابی: ۱۳۷۹ تاکنون